Progestorone

PDFอีเมล

{product id=13}

คำอธิบาย

* กระบวนการครอบคลุมในการรักษาความสมดุลย์ของฮอร์โมน -- ขจัดสาเหตุหลักที่อยู่เบื้องหลังปัญหาใน
เรื่องฮอร์โมน

* วิธีการที่ดีที่สุดในการเพิ่มฮอร์โมนหลักให้กับร่างกายเพื่อการตอบสนองต่อความเครียด

* ปรับสมรรถภาพของร่างกายให้เหมาะสมในการใช้นํ้าตาลได้อย่างมีประสิทธิภาพ

* แทกแซงกลไกการย้อนกลับ (feedback loop) [เอสโตรเจนที่มากเกินไป --> ไขมันร่างกายที่เพิ่มขึ้น -->
ไปสู่การเกิดเอสโตรเจนที่มากยิ่งขึ้น]

* ลดผลข้างเคียงจากการใช้ผลิตภัณฑ์คุมกำเนิดตามใบสั่งแพทย์

"ฮอร์โมน progesterone ถูกพบว่าเป็นฮอร์โมนพื้นฐานที่นำมาประยุกต์ใช้และต่อต้านความเครียด ต่อม
หมวกไตใช้ฮอร์โมน progesterone ในการใช้ผลิตฮอร์โมนต้านความเครียด และเมื่อมีฮอร์โมน progesterone
ที่เพียงพอแล้ว ก็จะไม่ต้องผลิตฮอร์โมนคอร์ติซอล (cortisone) ที่อาจเป็นอันตรายได้ ในกรณีที่ร่างกายขาด
ฮอร์โมน progesterone เราจะสร้างฮอร์โมนคอร์ติซอล (cortisone) มากเกินไป และฮอร์โมนคอร์ติซอล


(cortisone) ที่มากเกินไปจะทำให้เกิดโรคกระดูกพรุน (osteoporosis) ผิวหนังที่แก่ก่อนวัย สร้างความเสียหาย
ให้กับเซลล์สมอง และสะสมไขมันที่หน้าท้องและที่หลัง

 "การทดลองต่าง ๆ แสดงให้เห็นว่าฮอร์โมน progesterone ช่วยบรรเทาความวิตกกังวล ปกป้องเซลล์สมอง
และป้องกันโรคลมชัก (epileptic seizures) อีกด้วย ฮอร์โมน progesterone ยังช่วยส่งเสริมระบบการหายใจ
และถูกนำมาใช้ในการแก้ไขภาวะมีอากาศในเนื้อเยื่อ (emphysema) ในระบบไลเวียนโลหิต ฮอร์โมน
progesterone ช่วยป้องกันการบวมของหลอดเลือดโดยการเพิ่มความตึงตัวของหลอดเลือด และทำให้
ประสิทธิภาพการทำงานของหัวใจดียิ่งขึ้น และยังช่วยย้อนสัญญาณแห่งวัยของผิว พัฒนาการเติบโตของ
กระดูกที่ดีต่อสุขภาพ บรรเทาอาการปวดข้อและยังช่วยแก้ไขในเรื่องปัญหาทางด้านภูมิคุ้มกันต่าง ๆ ได้อีก
ด้วย

วิธีการใช้

*ทาบริเวณผิวหนังส่วนบางของร่างกายเพื่อช่วยในการซึมเข้าร่างกายได้ง่ายหรือริมฝีปากวันละ 2ครั้ง *

**ผลลัพธ์ในการใช้ผลิตภัณฑ์นี้อาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคน

right2